โปรดนำ เลขประจำตัวสอบ(9 หลัก) พิมพ์ลงในช่องให้ครบแล้วกดปุ่มดูผลสอบ
 -   -     
   ใบประกาศผลสอบ PRE - GIFTED & EP    ประจำปีการศึกษา 2563
  ID.             ชั้น  ป.  /    
  ชื่อ       เลขประจำตัวสอบ       โรงเรียน      
         รวมทั้งประเทศ
วิชา คะแนน
ที่ทำได้
คะแนน
สูงสุด
คะแนน
เฉลี่ย
อันดับ
ที่ได้
คะแนน
สูงสุด
คะแนน
เฉลี่ย
อันดับที่
ของ
ภาค
จำนวน
คนสอบ
คะแนน
สูงสุด
คะแนน
เฉลี่ย
อันดับที่
ของ
ประเทศ
จำนวน
คนสอบ
normal   
normal   
normal   
normal   
normal   
normal   
ชมรมบัณฑิตแนะแนว 1033/4 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844-5