โปรดนำ เลขประจำตัวสอบ(9 หลัก) พิมพ์ลงในช่องให้ครบแล้วกดปุ่มดูผลสอบ
 -   -     
   ใบประกาศผลสอบ PRE - รับตรง & AD4.0    ประจำปีการศึกษา 2563
  ID.             ชั้น  ม.  /    
  ชื่อ       เลขประจำตัวสอบ       โรงเรียน      
         รวมทั้งประเทศ
วิชา คะแนน
ที่ทำได้
(%)
คะแนน
สูงสุด
(%)
คะแนน
เฉลี่ย
(%)
อันดับ
ที่ได้
คะแนน
สูงสุด
(%)
คะแนน
เฉลี่ย
(%)
อันดับที่
ของ
ภาค
จำนวน
คนสอบ
คะแนน
สูงสุด
(%)
คะแนน
เฉลี่ย
(%)
อันดับที่
ของ
ประเทศ
จำนวน
คนสอบ
normal   
normal   
normal   
normal   
normal   
normal   
ชมรมบัณฑิตแนะแนว 1033/4 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844-5